Regulamin

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sprzedawca – Edyta Paul  prowadząca działalność gospodarczą w Poznaniu, ul.Sławińska 10, NIP: 671 100 42 83 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 

Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresami www.futurysci.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Strony.

Operator płatności – PayPal, Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay)

Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju urządzenia końcowego (Internet).

Konto – konto użytkownika w ramach systemu Sklepu należącego do Sprzedawcy.

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest posiadanie: 

 • dostępu do Internetu,
 • przeglądarek internetowych obsługującej pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 • posiadania aktywnego adresu e-mail i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail
 • aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie. 
 • Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 3

Cena Produktu i formy płatności

Produkty udostępniane będą przez Sprzedawcę na specjalnie przygotowanych w tym celu przez Sprzedawcę stronach internetowych. Niektóre elementy wchodzące w skład zakupionych Produktów mogą zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy, co określone w opisach przy produktach.

Ceny Produktów są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki wymagane przez aktualne przepisy prawne.

Ceny Produktów podane są w ofertach umieszczonych na stronach Sklepu.

Produkty przygotowane są w języku polskim, chyba że opis stanowi inaczej. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto wskazane przez  Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2. przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatności online – PayPal, Tpay. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku i operatora płatności.

§ 4

Realizacja zamówień i warunki płatności

Zamówienie będzie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych. Sklep realizuje sprzedaż Produktów elektronicznych w formie przesyłki elektronicznej. 

W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 

W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu, a także na określony w opisie Produktu okres czasu. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta w formie elektronicznej, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§ 5

Korzystanie z Produktu

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/ Produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę, a także usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie. 

Jak zostało wspomniane w §4, produkt zostanie dostarczony Nabywcy w następujący sposób:

 1. Drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu. 
 2. Dostęp do Produktu może odbywać się poprzez zalogowanie na dedykowanej stronie internetowej ( platformie e-learningowej) przy wykorzystaniu loginu i hasła przesłanego Nabywcy na adres e-mail lub tylko poprzez wejście na podany adres internetowy.

Niektóre produkty mogą zawierać opcję dostarczania treści w określonych interwałach czasowych. Taki produkt i harmonogram jego dostarczania  jest zaznaczony na Stronie z ofertą danego produktu w opisie. 

Nabywca lub Konsument uzyskuje dostęp do Produktu na okres czasu znajdujący się w opisie produktu, chyba że zostaną wprowadzone dodatkowo oznakowane na stronie sprzedażowej promocje lub inne limity czasowe lub W toku korzystania przez Nabywcę lub Konsumenta z Produktu Sprzedawca zdecyduje się indywidualnie przedłużyć dostęp do Produktu Nabywcy lub Konsumentowi, na określony okres.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

§ 6

Odstąpienie od umowy i reklamacje

Konsument ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia dostarczenia pierwszych treści. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku zakupu na fakturę VAT przez Nabywcę będącego podmiotem gospodarczym zwrot nie przysługuje.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22  Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7

Prawa autorskie

Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 • W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
 • Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
 • Zapis metodą cyfrową na nośniku lokalnym, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na włansym dysku twardym Nabywcy lub Konsumenta

Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 

Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 

 • udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
 • publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim. 

Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów). 

Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności  na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.

Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy, lecz w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione. 

Bardziej szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatości, dostępnej pod adresem: https://www.futurysci.pl/kontakt/polityka-prywatnosci/

§ 9

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.